Provozní řád kina

 1. Provozovatelem kina je MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO VYŠKOV, Jana Šoupala 4, Vyškov, IČO: 46270671
 2. Kino je veřejnou kulturní institucí města, která slouží především k promítání filmových představení, pořádání koncertů či divadelních představení a dalších kulturních akcí. Kapacita sálu je 251 míst.
 3. Kino Sokolský dům Vyškov je vybavené k promítání 35mm filmů a digitálních projekcí ve standardu DCI včetně dolby 3D v rozlišení 2K se zvukovým záznamem DOLBY DIGITAL SURROUND 7.1.
 4. Cena vstupného je dána distributorem jako minimální možná, provozovatel dodržuje tuto minimální cenu. Cena uvedená na vstupence je konečná a obsahuje povinný příplatek na Fond kinematografie ČR a zákonem stanovenou DPH. Kino poskytuje slevu ze vstupného držitelům průkazů ZTP a ZTP/P (50 %). U průkazů ZTP/P tato sleva spadá automaticky i na doprovod, který jde s majitelem této karty. Poskytnout volnou vstupenku a jakékoliv další slevy neumožňují závazky provozovatele vyplývající ze Smlouvy mezi Unií filmových distributorů a provozovatelem kina.
 5. Vstupenky je možné zakoupit vždy 1/2 hodiny před začátkem představení v pokladně kina Sokolský dům a v Turistickém informačním centru ve Vyškově (Masarykovo nám. 1). Telefonické objednávky vstupenek na představení se přijímají den až 2 týdny předem na tel. číslech: 517 301 310 / 312 / 313. Na představení toho dne se telefonické objednávky nepřijímají. On-line rezervace a on-line nákup vstupenek se provádí na www.kinovyskov.cz. (On-line prodej provozuje firma Ticketware s.r.o.)
 6. Rezervovat vstupenky lze nejpozději tři dny předem (on-line na webu kina). Rezervace má platnost dva dny po vytvoření; následně se rezervace automaticky zruší. Při on-line rezervaci obdržíte automatický potvrzovací e-mail, kde je uveden termín, do kdy je nutné vstupenky vyzvednout. Při on-line nákupu obdržíte na váš e-mail elektronickou vstupenku - zprávu s čárovým a číselným kódem zakoupené vstupenky (s tímto se prokážete při vstupu do kina).
 7. Zakoupené vstupenky se nevyměňují ani neberou zpět (dle § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), proto si je ihned zkontrolujte. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 8. Pokladna kina včetně budovy se uzavírá 15 minut po zahájení filmového představení.
 9. Na představení filmů mládeži nepřístupných a přístupných od 18 let je nutno na požádání pracovníka kina předložit průkaz k prokázání věku návštěvníka. Věkové hranice u filmů jsou pouze doporučením distributora.
 10. Perosnál kina neodpovídá za nezletilé návštěvníky, kteří s sebou nemají zákonného zástupce.
 11. V případě 3D projekce každý divák obdrží při vstupu do sálu 3D brýle. Divák je povinen 3D brýle udržovat v čistotě, neohýbat je a nedotýkat se jejich skel. 3D brýle lze používat v kombinaci s dioptrickými brýlemi. 3D brýle nelze použít k jinému účelu než pro projekce v kině.
 12. Diváci jsou povinni chovat se tak, aby nevhodným chováním nerušili ostatní návštěvníky kina a uposlechnout organizačních pokynů pracovníka kina. Neukázněné či podnapilé diváky mohou pracovníci kina vykázat bez nároku na vrácení vstupného nebo je do kina vůbec nevpustit.
 13. Ve všech prostorách kina je zakázáno kouřit (včetně elektronických cigaret) a v hledišti používat mobilní telefon.
 14. Při uzavřených školních představeních zodpovídá za pořádek a bezpečnost diváků dozor, který byl určen vedením školy a diváky do kina přivedl.
 15. Filmové představení začíná dle času uvedeného v programu kina a končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází, až se v hledišti rozsvítí. Chrání tím svou bezpečnost.
 16. V případě nedodání filmové kopie nebo technických problémů na zařízení kina může dojít k odpadnutí představení nebo k zařazení náhradního programu. V tom případě je možné zakoupené vstupenky vrátit do 5 dnů v pokladně, kde byly vstupenky zakoupeny. Při přerušení představení z důvodů, které nelze předvídat (výpadek el. proudu apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, pokud byl film promítnut jen do poloviny své metráže.
 17. V promítacím sále je na základě zákona o autorských právech přísně zakázáno pořizovat jakékoliv audiovizuální záznamy filmového představení.
 18. Provozovatel nezodpovídá za osobní věci návštěvníků ponechané volně v prostorách kina.
 19. Zakoupením vstupenky návštěvník stvrzuje seznámení s provozním řádem kina.