Pronájem Sokolského domu

Městské kulturní středisko Vyškov pronajímá prostory Sokolského domu ke krátkodobým účelům pro společenské akce, schůze a školení.

Pro kulturní akce cizích subjektů a pro prodejní akce jakéhokoliv druhu prostory neposkytujeme!!!

Cenu za pronájem nad rámec cen stanovených v ceníku lze sjednat dohodou obou smluvních stran, neboť tyto ceny jsou stanoveny jako minimální.

Služba MKS bude stanovena zvlášť dle hodinové sazby pro jednotlivé činnosti. Do služby MKS patří pořadatelská služba, požární hlídka, služba elektrikáře, osvětlovače, zvukaře, jevištního technika, pokladní, šatny, montážní práce, práce aranžéra, zápůjčka ubrusů a jiné. Tato služba není zahrnuta v ceně za nájem prostor.

Pronájem prostor a zařízení pro neziskový sektor okresu Vyškov, např. příspěvkové organizace, školy, sdružení přátel škol, občanská sdružení, zájmová sdružení, sportovní/zájmové/odborové svazy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické společnosti, soukromé akce občanů (např. smuteční hostiny a svatby) bude účtován se slevou 30 % oproti stanovenému pronájmu. Slevu ve výši 30 % lze poskytnout rovněž politickým stranám a hnutím působícím na okrese Vyškov. Slevu v rozsahu vyšším než 30 % lze poskytnout těmto organizacím jen po předchozím souhlasu Rady města Vyškova.

Ostatní akce pro ziskové organizace, např. firemní akce a večírky, akce pořádané agenturami, podnikatelské subjekty, výdělečné osoby a jejich akce za účelem podnikání a prodeje, předváděcích akcí, plesů apod. budou účtovány plně bez poskytnuté slevy.

Objednávky na pronájem prostor, zařízení a služeb s ním spojených se podávají písemně, včetně údajů potřebných pro vystavení faktury.

K cenám uvedeným v Kč bez DPH bude připočtena % sazba ve výši dle platné legislativy.

Ceník pronájmů platný od 1. 5. 2023 ke stažení ve formátu pdf zde.

Důležitá upozornění:

  • Prostory nelze pronajmout pro výkupní akce zlata, šperků, starožitností atd.
  • Dále prostory neposkytujeme pro prodej zboží a pro "předváděcí" - prodejní akce.
  • Pronájem je účtován od vstupu nájemce do budovy až do jeho odchodu (tj. včetně chystání a následného úklidu).
  • Při objednávce pronájmu je nutno respektovat promítací plán kina. Pronájem prostor v běžném promítacím čase lze uskutečnit jen ve velmi výjimečných případech a po domluvě minimálně 2 kalendářní měsíce předem (nevztahuje se na objednávku).

 

Kontakty:

Kino Sokolský dům
Tyršova 2, 682 01 Vyškov
telefon: 517 347 770, mobil: 725 895 802, e-mail: kino@kino.vyskov.cz


Video ze stěhování sálu

Videa